người ta cấm tôi — chukim

tôi không thể vẽ một chiến binh khắc khổ người ta cấm tôi dối trá, anh nào đã bao giờ dám vẽ về nỗi đau tôi không thể hát một bài hát về tự do người ta cấm tôi dối trá, ngữ như anh chỉ dám tụng ca tình yêu là cùng tôi không thể […]

người ta cấm tôi — chukim

Author: queequegannamite

An Annamite Queequeg, learning to discover unusual things from exotic lands.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: